Delaktighetsmodellens tillblivelse och utveckling

Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment

En metod för brukarinflytande och delaktighet

Delaktighetsmodellen (DMO) är en dialogform för möten mellan personer med olika grad av inflytande över gemensamma frågor och intresseområden. Mellan parterna som deltar finns en maktobalans, vilket ibland kan ha karaktären av att den ”svagare parten” är i beroendeförhållande till den starkare, t.ex. som mottagare av stöd och omsorg. Modellen erbjuder en dialog på jämlika villkor med syftet att öka inflytande och delaktighet för den ”svagare parten”.
Delaktighetsmodellens metod är delaktighetsslingor, en särskild dialogform som leds av Vägledare med utbildning för uppgiften. Då sådana dialoger används återkommande i en verksamhet stärks en ömsesidig förståelse mellan parterna och bidrar till ett gemensamt kunskapsunderlag som ett led i en lärandeprocess. Som modell för en jämlik dialog kan DMO användas i många olika sammanhang där utgångspunkten är att de deltagande parterna har olika inflytande och makt över gemensamma frågor. Det handlar inte om att fatta beslut i formell mening, utan om ett utbyte av förslag och idéer som kan utvecklas tillsammans. Slingan ska ses som en process mot empowerment och samförstånd.

DMOs historiska förlopp

Hur går en delaktighetsslinga till?

DMO:s tio grundpelare

DMO – teori, evidens och resultat

Delaktighetsmodellens förväntade effekter

Referenser

Publikationer om Delaktighetsmodellen