Varför använda Delaktighetsmodellen?

Varför använda Delaktighetsmodellen?

Brukarnas delaktighet och inflytande är vägledande för arbetet inom verksamheter som erbjuder stöd, service och habilitering till människor med funktionsnedsättning. Att utveckla brukarnas delaktighet kan också ses som ett led i verksamhetens kvalitetsutveckling och för att stärka en evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet.

Uppföljningar av Delaktighetsmodellen visar att återkommande delaktighetsslingor i omsorgsverksamhet ökar brukarnas delaktighet och inflytande över sina liv. Både brukare och personal upplever ett ömsesidigt lärande. Vägledarna ökar sin kompetens att vara en resurs i verksamhetens förbättringsarbete.