Uttalanden om Delaktighetsmodellen

I publikationer från organisationer/myndigheter

Kommunförbundet Skåne
Under sommaren 2018 utkom Kommunförbundet Skåne med publikationen ”Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne”. Delaktighetsmodellen är ett av de exempel som lyfts fram. Läs här!

Social innovation Skåne 
I mars 2018 presenterade Social Innovation Skåne på sin hemsida en lista med 100 goda exempel som de menar ”kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt arbetar med utveckling av social innovation”. De skriver vidare ”Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför”.
Delaktighetsmodellen presenteras så http://socialinnovationskane.se/100-sociala-innovationer-/delaktighetsmodellen/ som en av dessa 100  sociala innovationer.
Social Innovation Skåne är ett projekt finansierat av EU:s regionalfond och drivs av fyra organisationer: Mötesplats Social InnovationCoompanion SkåneNätverket Idéburen sektor Skåne och Centrum för Publikt Entreprenörskap.

Vad säger Socialstyrelsen?
I december 2017 utkom Socialstyrelsen med ett kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS. I detta kunskapsstöd ”Vägar till ökad delaktighet”, beskrivs ett urval metoder och arbetssätt som avser insatser eller interventioner vid utförande av stöd- och serviceinsatser för människor med de funktionsnedsättningar som anges i beskrivningen av grupp 1 och 2 i personkretsen enligt LSS.

Delaktighetsmodellen lyfts fram som en metod som kan öka förmågan och viljan till delaktighet. I kunskapsstödet sägs bl a att Delaktighetsmodellen, DMO, under senare år fått relativt stor spridning i Sverige och att goda resultat och erfarenheter av arbetet med delaktighetsslingorna rapporteras i de studier som gjorts.

I lägesrapport 2016 om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning; ”….Brukarinflytande är en viktig del av satsningen på en evidensbaserad praktik inom funktionshindersomsorgen. Flera utvecklingsprojekt har bedrivits, till exempel har FOU Välfärd i Skåne utvecklat en modell för ökat brukarinflytande: Delaktighetsmodellen (DMO). Denna har spridits via SKL:s nätverk för evidensbaserad praktik. DMO genomförs i flera steg av återkoppling och dialog mellan brukare och personal. SKL bedömer att denna modell nu är en etablerad metod för brukarinflytande inom funktionshinderområdet, både inom LSS och inom socialpsykiatrin…..”

I kunskapsstöd Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014) lyfts Delaktighetsmodellen fram som ett exempel på arbetssätt för ökad delaktighet.

Delaktighetsmodellen finns omnämnd i Socialstyrelsens vägledning för brukarinflytande Att ge ordet och lämna plats (2013).

I poddar

FoU i Sörmland – Marie Wallin och Sophie Tenser -har spelat in en podd där de bl a tar upp hur Delaktighetsmodellen kan användas för användardriven verksamhetsutveckling.

Louise Ardoris, Attendo LSS, har i ”Från kaos till klarhet-podden” intervjuat Ann-Christine Gullacksen och RoseMarie Hejdedal om Delaktighetsmodellen.
https://frankaostillklarhet.libsyn.com/frn-kaos-till-klarthet-podden-om-delaktighetsmodellen