Delaktighetsmodellens grundpelare

Delaktighetsmodellens tio grundpelare omsätts i praktiken genom
delak­tighetsslingan.
Syftet med Delaktighetsmodellen är att öka brukares delaktighet, självbestämmande och inflytande, samt att bidra till en evidensbaserad praktik genom det jämlika mötet mellan personal och brukare. En delaktighetsslinga kan utformas på olika sätt utifrån den verksamhet det gäller och de deltagare som ska mötas. Dock ska följande tio grundpelare respekteras för att Delaktighetsmodellens syfte ska kunna uppfyllas;

 1. Brukarnas deltagande är ett självständigt val efter att de fått anpassad information. De ingår i dialogen som en grupp.
 2. Delaktighetsmodellens dialog utgår från ett tema som har allmänt intresse för brukarna som deltar och har som syfte att öka deras inflytande och delaktighet.
 3. Delaktighetsslingans dialog erbjuder ett jämlikt möte mellan personal och brukare där båda parter ges samma möjligheter, betydelse och status.
  Det är samma personal som deltar genom hela slingan.
 4. Delaktighetsslingan leds av Vägledare med särskild utbildning för detta.
 5. Vägledarna är inte personal där delaktighetsslingan genomförs, och förhåller sig neutrala till deltagare och frågor som kommer upp.
 6. Gruppsamtalen sker i viss ordning i slingan och inleds alltid med brukargruppen. Samtalen anpassas efter brukarnas önskemål om kommunikationsform.
 7. Stafettfrågor som grupperna formulerar är slingans röda tråd.
  Vägledarna leder dessa stafettfrågor mellan grupperna fram till den gemen­samma träffen där dialogen avslutas.
 8. En delaktighetsslinga ska ses som ett sammanhållet samtal och genomföras inom en relativt kort tidsperiod.
 9. Delaktighetsmodellen ska vara ett återkommande inslag i verksam­heten.
 10. Chefen för verksamheten har ett övergripande ansvar för uppstart och genomförandet av slingan. Chefen ansvarar också för implementering av Delaktighetsmodellen i verksamheten.